Beeld en geluid vind je bij bol.com

Gebruiksvoorwaarden Series.nl en Films.nu

De diensten “Series.nl” en “Films.nu” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf MOG Digital Services B.V.. Aan het gebruik van Series.nl en Films.nu zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Series.nl en Films.nu te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door MOG Digital Services B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de diensten
1.1. Op Series.nl en Films.nu kunt u recensies en ervaringen plaatsen voor diverse producten en diensten. Ook kunt u hier informatie vinden over deze producten en diensten.
1.2. Om Series.nl en Films.nu te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. MOG Digital Services B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij MOG Digital Services B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Series.nl en Films.nu worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van MOG Digital Services B.V. voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden Series.nl en Films.nu te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van recensies of ervaringen die niet op waarheid berusten. Negatieve uitingen zijn toegestaan maar moeten feitelijk onderbouwd worden.
2.2. Daarnaast is het verboden bij Series.nl en Films.nu:

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);- informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

  • voor commerciële doeleinden in te zetten;

  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3. Indien MOG Digital Services B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag MOG Digital Services B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4. Indien naar het oordeel van MOG Digital Services B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van MOG Digital Services B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is MOG Digital Services B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. MOG Digital Services B.V. is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.5. MOG Digital Services B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6. MOG Digital Services B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u

verhalen. U vrijwaart MOG Digital Services B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. MOG Digital Services B.V. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. MOG Digital Services B.V. onderhoudt Series.nl en Films.nu actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. MOG Digital Services B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Series.nl en Films.nu aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist MOG Digital Services B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst Series.nl en Films.nu, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van MOG Digital Services B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van MOG Digital Services B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). MOG Digital Services B.V. heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van MOG Digital Services B.V..
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan MOG Digital Services B.V. besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.
4.5. Indien u informatie stuurt naar MOG Digital Services B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6. MOG Digital Services B.V. zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Series.nl en Films.nu, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of MOG Digital Services B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal MOG Digital Services B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
4.7. Indien MOG Digital Services B.V. constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is MOG Digital Services B.V. gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor MOG Digital Services B.V. maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Series.nl en Films.nu.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Om u Series.nl en Films.nu gratis aan te kunnen bieden, vertoont MOG Digital Services B.V. op Series.nl en Films.nu advertenties van haar sponsors.
5.2. Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. MOG Digital Services B.V. heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.
5.3. Raadpleeg de privacyverklaring van MOG Digital Services B.V. om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.
5.4. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de website.
5.5. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert MOG Digital Services B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.2. MOG Digital Services B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij MOG Digital Services B.V. meldt.

6.4. In geval van overmacht is MOG Digital Services B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. MOG Digital Services B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1. MOG Digital Services B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. MOG Digital Services B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Series.nl en Films.nu worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin MOG Digital Services B.V. gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door MOG Digital Services B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. MOG Digital Services B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Series.nl en Films.nu of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.